Порошківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Національно-патріотичне виховання

 

 

 

 

 

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя,

яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне,

що любить і ненавидить людина, яка формується.

В.О. Сухомлинський

         Актуальність національно – патріотичного виховання особистості в сучасному українському суспільстві чималою мірою зумовлено потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усі громадянам рівні стартові можливості для розвитку та застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення суб’єктивно привабливих і водночас соціально важливих цілей як умов реалізації найголовнішої соціально – психологічної потреби особистості  – потреби до самовизначення та самоствердження.

         Німецький мислитель Вільгем Гумбольдт зауважив: «Обставини, за яких протікає життя, впливають на людину більше, ніж виховання».

         Революція Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, події, які нині переживає український народ, ще раз засвідчують, що проголошена 1991 року незалежність потребує постійного захисту, забезпечення громадянського, національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання молоді. Війна на Сході країни продемонструвала готовність молодого покоління відстоювати національну цілісність, українську державність, орієнтацію на цінності світової цивілізації, бажання долучитися до сім’ї народів, які будують спільний європейський дім.

          Національно – патріотичне виховання – це вимога часу, тому його розвиток і вдосконалення є актуальним завданням для всіх учасників виховного простору школи. Навчальний заклад як осередок національно- патріотичного виховання має сприяти розвитку демократичної політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико- правових  знань, гідності та відповідальності учнівської молоді, усвідомленню та визнанню ними демократичних принципів життя та пріоритетів прав людини.

        

        Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, протягом останнього десятиліття, зумовлюють необхідність розв’язання проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я рідного народу. Система освіти загалом і педагогічний колектив загальноосвітньої школи повинні ефективно вирішувати складні завдання патріотичного виховання дітей і молоді, які знайшли своє відображення в офіційних документах:

·        Законі України «Про освіту»,

·        Стратегії національно – патріотичного виховання дітей та молоді на              2016-2020 роки,

·        Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді,

·        Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми                          патріотичного виховання громадян на 2013 -2017 роки.

        У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що метою національного виховання є «виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо – естетичної, трудової, екологічної культури». Отже, стрижнем системи виховання стає національна ідея, яка відіграє роль консолідувального чинника в розвитку молодого покоління. Формування в нього активної життєвої позиції, відповідальності за народ, країну.

         Національне виховання належить до пріоритетних напрямків національної системи виховання та передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадського обов’язку, готовності в будь – який час стати на захист Батьківщини.

          Національне виховання – це виховання дітей на культурно – історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях та обрядах, багатовіковій виховній мудрості. Національне виховання є конкретно – історичним виявом загальнолюдського гуманістичного та демократичного виховання. Воно має забезпечувати етнізацію дітей як необхідну та невід’ємну складову їхньої соціалізації.

         Справжній патріот гуманно ставиться до інших народів. Його культура проявляється в повазі інтересів, прав, самобутності людей інших національностей, підтриманні їх у боротьбі за свободу та незалежність, толерантності, готовності й умінні йти на компроміс із різними етнічними, релігійними групами заради миру в своїй державі й у світі.

         Складний процес національно – патріотичного виховання здійснюють за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від  змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців, із урахуванням основних напрямів діяльності школярів.

         Патріотичне виховання, у процесі якого відбувається залучення школярів до джерел народної культури, ознайомлення з українськими обрядами, звичаями, а також до загальнолюдських цінностей, сприяє формуванню основ світогляду та світо відношення, ціннісних орієнтацій, соціально-культурного досвіду, ідеалів та переконань. Воно передбачає щонайперше формування у дітей і молоді національної самосвідомості.

          Під час навчання в школі учні поступово накопичують знання й уявлення про малу батьківщину, на підставі яких формують патріотичне виховання до рідного краю. Водночас школярі повинні бачити рідну землю очима патріота не абстрактно – ідеалістично, тобто не лише з позитивно боку – процвітання, краси та могутності, а й щодо бід, проблем, вад із якими доводиться зустрічатися повсякчас. Важливим завданням патріотичного виховання є подолання в учнів недовіри та підозрілості у ставленні до інших народів і націй, формування культури міжнаціональних відносин, громадянськості.

         Завдання патріотичного виховання:

-         забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів і можливостей;

-         виховання правової культури, поваги до Конституції України, державної           символіки – герба, прапора. Гімну України й історичних святинь;

-         сприяння набуттю у молоді соціального досвіду, успадкуванню духовних            і культурних надбань українського народу;

-         формування мовної культури оволодіння та вживання української мови           як духовного коду нації;

-         формування духовних цінностей українського патріота:

·        почуття патріотизму,

·        національної свідомості,

·        любові до українського народу, його історії, Української держави,

·        рідної землі, родини, гордості за минуле та сучасне на прикладах                героїчної історії українського народу й кращих зразків культурної                  спадщини;

-         формування психологічної та фізичної готовності молоді  до                           виконання  громадянського та  конституційного обов’язку щодо                       відстоювання національних інтересів та незалежності держави,                         підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та                   військової служби;

-         сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоровя,                     задоволення естетичних і культурних потреб особистості;

-         виховання здатності протидіяти проявам  аморальності, правопорушень,           бездуховності,  антигромадської діяльності;

-         реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

         Однією з рис сучасної системи виховання повинно стати формування політичної культури, компетентності та толерантності особистості, виховання відданості цінностям демократії. Свободи під час вибору власних світоглядних позицій, прагнення активно залучатись у державотворчі процеси, громадянське життя сільської громади, в якій живе дитина.                      Базовим інститутом у системі формування патріотизму – є сім’я. Ось чому сьогодні, як ніколи, актуальним є переконання В.О.Сухомлинського в тому, що вирішення майже половини всіх завдань виховання – це виховання гарної матері, батька, що, звісно ж, неможливо без науково обґрунтованої та методично грамотно реалізованої підготовки молоді до майбутнього сімейного життя. Розповіді  й бесіди – спогади про патріотичні справи батьків, міркування над минулим своєї  Батьківщини  є одночасно й уроками мужності для дітей, і переданням естафети від покоління до покоління, зв’язком часів.

          Всю виховну роботу в школі об’єднано в єдину  виховну систему. Ця  виховна система ґрунтується на принципах особистісно зорієнтованої взаємодії, залученні кожного учня до значущої для нього діяльності. Вчителі спрямовують свою роботу так, щоб вона спряла відродженню й утвердженню духовної культури, вихованню фізично здорового, духовно багатого покоління,яке повинно шанувати свою громадянську, національну та особисту гідність.

           Ми живемо у світі, який стрімко розвивається, де кожний ранок нового дня народжує нові ідеї для побудови майбутнього.  І основна складова цього світу – це людина. З метою виховання майбутніх лідерів і свідомих громадян у школі дія орган учнівського самоврядування – учнівська організація «Глобус».

              Патріотичне виховання  молоді на сьогодні є найголовнішим пріоритетом гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України.

              Школа має розвиватись і крокувати в ногу з поступом життя, шукати нових шляхів оптимізації сучасного національно – патріотичного виховання.

 

 

 

Організація взаємозв’язків у системі виховної роботи

                                Порошківської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Навчально –виховний процес                                                                          Учнівська організація «Глобус»

                                                  

Мета: формування та розвиток соціально                                                          Мета: формування в учнів навичок

 активної,  гуманістично спрямованої особистості                                           самоврядування, самостійності,

з глибоко усвідомленою громадською позицією,                                              ініціативи, залучення всіх дітей до

почуттям національної самосвідомості.                                                              участі в життєдіяльності класу ,

·           участь  у обласній виставці- конкурсі                                                          школи.

«Знай і люби свій край»                                                                                       - допомога учаснику Великої

·           участь в обласному конкурсі                                                                         Вітчизняної Війни;

«Захисники України: історія та сьогодення»                                         - зустрічі з учасниками бойових дій

·           участь у районному конкурсі                                                                     в Афганістані, ліквідаторами аварії

«Воскресни писанко»                                                                                           на ЧАЕС, учасниками АТО

·           участь у районному конкурсі

 «Лист,вірш, малюнок до мами"

·           тематичні тижні                                                                                        -   конкурс дитячого малюнка

·           заходи щодо відзначення Дня соборності та свободи                            «Моя країна - Україна»;

·           заходи щодо вшанування Т.Г.Шевченка                                                 - спортивне свято до Дня

·           заходи із вшанування пам’яті І.Франка                                                    Захисника України;

-            змагання «Веселі старти»;

-            участь в акції  «Від серця до серця»;

-            конкурс патріотичної пісні

 

Учень

 

 

 

 

 

Партнерство                                                                                                  Родина

Мета: гармонія суспільного виховання                                                   Мета: взаємозв’язок між школою та  сім’єю

·            зі службою у справах дітей Перечинської РДА;                            

·           із виконкомом Порошківської сільської ради;                                        - родинні свята;

·           із Перечинським відділом поліції ;                                                           - загальношкільні батьківські збори;

·           із районним центром зайнятості;                                                              - екскурсії;

·           з релігійною організацією «Дорога життя»                                             - бесіди

 

Класний керівник

Мета: стимулювати постійне зростання учнів, як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності спрямованої на участь у справах у житті класу, школи, села та суспільства в цілому; здатність до виконання громадянського обов’язку

·           формування у школярів якостей особистості та громадянської зрілості;

·           вивчення рівня вихованості учня;

·           місячник правових знань, Всеукраїнський тиждень права;

·           класні батьківські збори «Роль сім’ї в розвитку моральних якостей дитини», «екологічне виховання як основа формування особистості», «Роль здорового мікроклімату в школі та сім’ї у вирішенні профілактичних завдань», «Основні засади здорового способу життя»;

·           засідання методоб’єднання класних керівників «Національно – патріотичне виховання у контексті виховної роботи школи»

 

 

План заходів 

з національно-патріотичного виховання учнів 

Порошківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

на 2018 -2019 н.р.

 

 


 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Ознайомлення з нормативно-правовою базою у сфері патріотичного виховання

Постійно

Адміністрація школи

 

2.

Активізувати впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Постійно

 Педагогічний колектив

3.

З метою сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу  в закладах освіти проводити серед учнівської  молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури  шляхом ознайомлення з об’єктами  історичної та культурної спадщини свого краю, використовуючи активні форми роботи.

Постійно

Класні керівники, ЗДВР

4.

Вивчати,  узагальнювати  і  пропагувати  кращий  досвід  патріотичного  виховання  дітей  та  молоді.

Згідно плану

Адміністрація школи

5.

Забезпечення вивчення та використання державної символіки України у навчально-виховному процесі.

Постійно

Адміністрація школи

6.

Залучити дітей та учнівську молодь до організації та проведення Всеукраїнської акції «Лист пораненому» (передача листів, малюнків, власних виробів).

Протягом

2018-2019 н.р.

ЗНВР, ЗДВР, класні керівники, вчитель « Захисту Вітчизни»

7.

Провести І етап Всеукраїнського  конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему: «Захисники України: історія та сьогодення»

Жовтень

ЗДВР, педагог-організатор

8.

Проведення конкурсів, вікторин з питань ролі Збройних сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України та її громадян від княжої доби до часів незалежності.

Протягом навчального

року

Вчителі історії

9.

Забезпечення науково-методичного супроводу методичних розробок учителя предмету «Захист Вітчизни» та керівника гуртка  військово-патріотичної направленості.

Протягом

навчального року

Адміністрація школи

10.

Дні української писемності та  мови

Листопад

ЗДВР, вчителі-предметники

11.

При відзначенні національних свят та пам’ятних дат, зокрема Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України тощо, керуватися методичними матеріалами Українського інституту національної пам’яті; організовувати наукові конференції, семінари, круглі столи; проводити військово-спортивні змагання, фестивалі-конкурси патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва.

Згідно плану

 ЗДВР, класні керів-ники, вчителі історії, право-знавства, Захисту Вітчизни

12.

Організувати проведення  Дня захисника Вітчизни під гаслом "Відповідь нескореного народу". Спортивне свято "Козацькі забави"

12.10.

Педагог – організатор, ЗДВР, вчитель «Захисту Вітчизни», вчителі фізичного виховання

13.

Провести в навчальному закладі  конкурс на кращі учнівські твори, присвячені національно-патріотичному вихованню.

Протягом навчального року

Вч. укр. мови

14.
 

Місячник ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави «Моя земля,  мій край, моя ти Україно!»

Жовтень

 

 

15.

 

Тиждень національно-патріотичного виховання

Жовтень

ЗДВР

16.

Флеш – моб «Україна – єдина країна!»

 

Жовтень

Педагог-організатор, актив учнівського самоврядування

17.

Провести шкільний етап Всеукраїнської військово - патріотичної  гри  "Сокіл"(Джура)

Жовтень - листопад

Вчитель «Захисту Вітчизни», вчителі фізичного виховання

18.

Організувати шефство лідерами учнівського самоврядування над місцями поховань загиблих воїнів – абашкіців

Постійно

ЗДВР, педагог-організатор, актив учнівського самоврядування

 

 

   

20.

Організувати  виставки  фото-  та  архівних  документів,  що  ілюструють  становлення  та  розвиток  української  державності.

Жовтень,

лютий

 Шкільні бібліотекарі

21.

Проведення конкурсу української патріотичної пісні та поезії «Ви – перемогли, ми – пам’ятаємо»

Грудень

 Керівники гуртків

22.

Вдосконалювати громадську , волонтерську діяльність, соціальні практики, пошукову, дослідницьку та проектну діяльності, діяльність учнівського прес-центру, активні форми роботи : флеш-моби, акції.

Постійно

ЗДВР, педагог-організатор

23.

Залучення батьків, учнів  до активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні позанавчальних виховних заходів

Постійно

 Класні керівники

24.

Проведення конкурсів, дитячих малюнків, стіннівок, мультимедійних презентацій, буклетів на патріотичну тематику «З Україною в серці»

Згідно плану

ЗДВР, педагог-організатор,

25.

Організація тематичних фотовиставок, присвячених визначним подіям в історії українського народу (перемога у Великій Вітчизняній війні, здобуття державної незалежності, річниця бою під Крутами і т. ін.)

До державних свят

педагог-організатор, шкільні бібліотекарі, класні керівники

26.

 Організація і проведення патріотичних акцій. Участь у благодійних акціях з підтримки учасників АТО на сході України

Згідно плану

учнівський актив, соціальний педагог, класні керівники

27.

Виконання робіт з упорядкування братських захоронень та могил загиблих воїнів

квітень,

вересень

 Вчителі трудового навчання

28.

Участь у заходах до Днів Пам’яті та Примирення:

- мітинг-реквієм «Вічна пам’ять героям»;

     -  проведення  уроків мужності, 

     -   зустрічі з ветераном Великої Вітчизняної війни,

-   виставки дитячих малюнків «Повертайся живим»,

«Моя країна - Україна»

-    Фотоконкурс  «Пам'ять крізь віки»

1-9 травня, жовтень

ЗДВР, педагог-організатор, учнівський актив, класні керівники

29.

До днів Пам’яті та Примирення 8-9 травня 2018 року долучитися до акції «Ті, хто боролися за Свободу», ініційованої Українським інститутом національної пам’яті, та організувати перегляд вітчизняних художніх і документальних фільмів, що відображають український вимір Другої світової війни,

Квітень-травень

2019 року

 Вчителі історії, української літератури, класні керівники

30.

Запровадити реалізацію  проекту «Герої навколо нас»

Січень- травень 2019 року

ЗДВР

31.

Створену  рубрику  на шкільному сайті «Національно -патріотичне  виховання » постійно поновлювати.

Постійно

Відповідальний за сайт, прес-центр органу учнівського самоврядування

32.

З метою формування у вихованців патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки провести:

- Виховні години та бесіди, уроки пам’яті – «Моя рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Наша вітчизна Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права і обов’язки», «Що таке воля», «Рід, родина, рідня», «Патріотизм – нагальна потреба України», «Велика Вітчизняна війна у спогадах її учасників», «Велика ціна визволення України» тощо

Протягом року

ЗДВР,

 класні керівники

33.

 Організувати тематичні книжкові виставки «Краса і велич символів держави», "Моя країна - Україна!"

- Організувати проведення конференції для старшокласників з відзначення 100 - річчя з дня проголошення УНР ІІІ Універсалом Української Центральної Ради

Протягом року

 

Листопад

Бібліотекарі

ЗДВР, вчителі історії

 

 

 

 

 

 

2015-2016 навчальний рік

 

2016-2017 навчальний рік

 

2017-2018 навчальний рік