Порошківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Атестація

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
08.08.2013  N 1135

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 серпня 2013 р. 
за N 1417/23949

 

 

ЗМІНИ 
до Типового положення 
про атестацію педагогічних працівників

1. У розділі I:

1) у   пункті   1.1   слова   "порядок  проведення  атестації педагогічних  працівників"  замінити  словами  "порядок  атестації керівників,   їх   заступників   (далі  -  керівні  кадри),  інших педагогічних працівників";

2) доповнити розділ після пункту 1.5 новим пунктом 1.6 такого 
змісту:

"1.6. Призначенню  на  посади  керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.".

У зв'язку   з   цим   пункти   1.6-1.9   вважати   відповідно пунктами 1.7-1.10;

3) у  пункті 1.9 слова "за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу" замінити словами "за поданням керівника, педагогічної  ради  навчального  закладу  чи  відповідного  органу управління освітою";

4) доповнити пункт 1.9 новим абзацом такого змісту:

"Позачергова атестація   керівних   кадрів   проводиться   за поданням  керівника  відповідного  органу  управління  освітою при неналежному виконанні посадових обов'язків.".

 

2. У розділі II:

1) у  пункті 2.4 слова "Міністерстві освіти і науки" замінити словами "Міністерстві освіти і науки,  молоді  та  спорту",  слова "управліннях  освіти і науки" замінити словами "органах управління освітою";

2) у  підпункті  3  пункту  2.12 слова "Міністерства освіти і науки" замінити словами "Міністерства освіти і  науки,  молоді  та спорту",  слова  "органів  управління  освіти  і  науки"  замінити словами "органів управління освітою";

3) підпункт  1  пункту  2.13  після  слів  "займаній  посаді" доповнити словами "керівних кадрів навчальних та інших закладів,", а після слів "атестаційні комісії" доповнити словами "та осіб, які призначаються   на   посади   керівників    загальноосвітніх    та позашкільних навчальних закладів";

4) у пункті 2.14 підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) атестувати на відповідність займаній посаді керівні кадри навчальних  та  інших закладів,  що перебувають у сфері управління Міністерства  освіти  і  науки,  молоді   та   спорту   Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської   міських    державних    адміністрацій,    інших відповідних  структурних  підрозділів  місцевих органів виконавчої влади,  завідувачів та консультантів  республіканської  (Автономна 
Республіка Крим),  обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій;";

після підпункту  1  доповнити пункт новим підпунктом 2 такого змісту:

"2) атестувати  осіб,  які призначаються на посади керівників загальноосвітніх   та   позашкільних   навчальних   закладів,   що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,  органів управління  освітою обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських  державних адміністрацій,  інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади;".

У зв'язку   з   цим   підпункти   2-5   вважати    відповідно підпунктами 3-6; у підпункті 5  слова  "в  управлінні  Міністерства  освіти  і науки"  замінити словами "у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту".

3. У розділі III:

1) доповнити пункт 3.1 абзацом такого змісту:

"Списки керівних кадрів навчальних  та  інших  закладів,  які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою.";

2) доповнити розділ після пункту 3.3 новим пунктом 3.4 такого 
змісту:

"3.4. У  процесі  вивчення  професійної  діяльності  керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує:виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності; стан організації  навчальної  та виховної роботи,  додержання вимог державних освітніх стандартів; результати державної атестації навчального закладу;результати перевірок,   проведених    Державною    інспекцією навчальних  закладів,  місцевими  органами  управління  освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);додержання вимог  щодо  забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів; підсумки моніторингу  роботи  з  педагогічним  колективом  та іншими працівниками навчального закладу;ефективність взаємодії   з   громадськими   організаціями  та органами шкільного самоврядування; додержання педагогічної етики, моралі; звіти керівника  про  свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) колективу навчального закладу;аналіз розгляду звернень громадян.".

У зв'язку   з   цим   пункти   3.4-3.24   вважати  відповідно пунктами 3.5-3.25;

3) доповнити  пункт  3.5  після абзацу першого новим  абзацом другим такого змісту:

"Характеристику на  керівника  навчального  та іншого закладу подає  до  атестаційної  комісії  керівник   відповідного   органу управління   освітою.  Характеристика   на   керівника  районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії  керівником  відповідного  органу  управління  освітою  за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти.".

У зв'язку  з  цим  абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

4) доповнити  пункт  3.5  після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"Характеристика керівних   кадрів   додатково   має   містити відомості  про  ставлення  до  підлеглих,  здатність  організувати педагогічний   колектив  для  досягнення  певних  завдань,  вміння приймати відповідальні рішення.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

5) доповнити розділ після пункту 3.5 новими пунктами 3.6, 3.7 такого змісту:

"3.6. На особу,  яка претендує на зайняття  посади  керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу,  керівник відповідного органу управління освітою направляє  до  атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.

3.7. При атестації особи,  яка претендує на  зайняття  посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її  професійної  освіти, стаж  роботи  на  педагогічних,  науково-педагогічних  та керівних посадах у  сфері  освіти,  володіння  інформаційно-комунікаційними технологіями,  професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.".

У зв'язку   з   цим   пункти   3.6-3.25   вважати  відповідно пунктами 3.8-3.27;

6) доповнити пункт 3.8 новим абзацом такого змісту:

"Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи,  яка претендує  на  зайняття  посади  керівника  загальноосвітнього  та позашкільного   навчального   закладу,    проводиться    у    разі необхідності.";

7) доповнити розділ після пункту 3.8 новим пунктом 3.9 такого змісту:

"3.9. Під час атестації керівних кадрів навчальних  та  інших закладів   атестаційна  комісія  з'ясовує  якість  виконання  ними посадових обов'язків.".

У зв'язку   з   цим   пункти   3.9-3.27   вважати  відповідно пунктами 3.10-3.28;

8) доповнити  розділ  після  пункту  3.13  новим пунктом 3.14 такого змісту:

"3.14. За  результатами  атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів,  а також  осіб,  які  претендують  на  зайняття посади  керівників загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді  за 
умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;

рекомендувати для призначення на посаду керівника;

рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.".

У зв'язку   з   цим   пункти   3.14-3.28  вважати  відповідно пунктами 3.15-3.29;

9) доповнити пункт 3.23 новим абзацом такого змісту:

"Атестація педагогічних працівників,  які за основним  місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають  однакові  посади,  здійснюється  за   основним   місцем роботи.";

10) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"3.30. Кваліфікаційна   категорія   та   педагогічне  звання, присвоєні  педагогічному  працівнику  за  результатами  атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.".

 

Форми роботи з педагогами в Порошківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів в період атестації

 

№ з/п

Рівень кваліфікаційної категорії педагогів

Зміст форми роботи з педагогами в період атестації

Інституційні форми

Індивідуальні форми (методичний проект)

1

Спеціаліст,

ІІ категорія

Участь у районних , шкільних методичних заходах

Складання програми самоосвіти з проблеми, моделювання уроків та позакласних заходів

2

І категорія

Участь у роботі динамічних творчих груп, виступи з творчими звітами  на засіданнях методоб’єднання, семінарах тощо

1. Відвідування уроків.

2. Складання авторефератів з проблеми або творчих звітів (репродуктивний педагогічний досвід)

3

Вища категорія

Участь у роботі творчих груп, «круглого столу»,  фестивалів педагогічних ідей, методичного діалогу, конференцій, конкурсів

1. Складання авторських програм.                                        2. Створення  навчально-методичного комплексу з проблеми.                                     3. Складання програми експериментальної роботи з проблеми.                                    4. Публікації.

4

Звання «старший учитель», «учитель-методист»

Організація роботи школи молодого вчителя, участь у роботі творчої групи, участь в апробації навчально-методичного комплексу (підручників, посібників тощо)

1. Публікації в пресі, видавнича діяльність (посібники, брошури, підручники тощо).                      2. Створення матеріалів перспективного педагогічного досвіду з проблеми методом моделювання.

3. Організація роботи опорної школи,  майстер-класу з проблеми.

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ         ПЛАН

атестації педагогічних працівників

  Порошківської загальноосвітньої школи  І - ІІІ ступенів  

на 2016  – 2020 рік

 

 

 

2016 рік

 

1.     Дербаль О.І.- вч. рос.мови та       світ. літ

2.     Чмовш О.В. – вч. укр. .мови та  літ.

3.     Легеза М.М. – вч. рос. .мови та світ. літ.

4.     Ковач С.С. – вч. фізики

5.     Малюк Я.М. - вч. математики

6.     Матіко Л.Й – вч. біології

7.     Рендзей М.П. – вч. біології

8.      Ходанич Я.В. – вч. історії

9.     Микульця М.П. – вч. фізкультури

10.   Король В.П. – вч. захисту Вітчизни

11.   Стегура М.Д. – вч. поч. класів

12.   Касинець Т.О. – вч. поч.. класів

13.  Король О.М. – вч. укр.мови

 

14. Симкович М.М.- вч. поч. класів

15.Лупей Я.Й. – вч. хімії

16.Дячук Г.Е.– вих..ГПД

17. Мешко  Х.М. – вч. поч. класів

18.Найпавер Я.В. – вч. англ..мови

19.Сметанка О.І. – педагог -          організатор.

20.Бардош О. М. – вч. математики

21. Мазайшвілі Т.А – вих.ГПД

22. Темянинець В.М. – практичний психолог.

 

 

2017 рік

 

 

 

1.     Готра І.І. – вч. історії

2.     Корпанець В.А. – бібліотекар

3.     Мигальчинець С.К.- вч. поч.класів

4.     Павлич О.І. – вч. поч.класів

5.     Йолич  С.І. – вч. фізкульт

 

6.     Корпанець Г.Е.- вч. біології та хімії

7.      Павлич Л.І. – соц. працівник

8.  Парашинець Л.Ю. –вч.

     9. П’ятничук І.Ф. – вч. історіі

    

 

 

2018рік

 

1.     Король М.М. – вч. укр..мови та літ.

2.     Король В.М. – вч. укр.мови та літ.

3.     Фейцарук Н.В. – вч. рос. мови та світ .літ.

4.     Шикула О.Ю. – вч. біології

5.     Петрик О.Й. – вч. труд. навч.                                                

6.     Король Г.В. –  ГПД

7.     Сметанка Р.І.- вч. поч..класів

8.   Ігнатьо Н. В. – вч. поч. класів

9. Гаджега Я.Й. – вч. історії

10.Штимак Л.Ю.– вч. біології

11.  Вачеля О.М.– вч. англ..мови

12. Лаба А.М.– вч. поч.. класів

 

 

2019рік

 

1.     Гісем Н.М. – вч. поч. класів

2.     Павлич М.М. – вч. рос.мови та заруб. літ.

3.     Булак Н.П. – вч. біології

4.     Турицька Й.І. – вч. поч. класів

5.     Штимак Г.В. – вч. поч. класів

6.     П’ятничук Г.А. – вч. математ.

7.      Плакош Д.І. – вч. поч.класів

 

 

8.     Головей Н.Ю. – вч. англ..мови

9.     Головей Н.В. – вчитель математики

10.   Павлич О.В. – вч. англ..мови

11.  Цифра Л.М. – вч. англ..мови

12.   Вакула Л.М. – вч. укр.мови та літ.

   

  

 

 

2020рік

 

1.     Кучерява Є.М. – вч. укр.мови та літ.

2.     Шикула Л.М. – вч. укр. мови та літ.

3.     Рендзей Г.І. – вч. хімії та фізики

4.     Кубіря К.М. – вч. математики

5.     Голінка В.І. – вч. англ. мови

6.     Середник Л.М. – вч. поч.класів

7.     Лизанець Р.І. – вч. географії

8.     Мага Т.Ю.- вч. поч.класів

 

  

9.Євчинець О.М. – вч. поч.класів

10.Машкаринець Н.М. – вч. поч.клас

11.Крупчинська В.І. – вч. поч.класів

12.Козар Д.В. – вч. рос. мови та світ      літ.

13. Ковач Г.І. – вч. труд.навч.

14. Товтин Н.М. – вч. укр. мови та літ.

15. Микульця Д.О. – вч. образ.мист.

16. Плакош Д.І. – вч. поч.. класів